זכויותייך במהלך  טיפולי הפריה ופריון

איסור פיטורין:

חל איסור לפטר עובדים בגין טיפולי פוריות. תקופת ההיעדרות תיחשב התקופה של הטיפולים+150 יום לאחר תום ההיעדרות. הרחבה על כך באתר כל זכות .

ההיעדרות לצורך הטיפולים:

  • היעדרות לטיפול תחשב כימי מחלה. מותר להיעדר לארבע סדרות טיפול בשנה :
  • אם עובדת 5 ימים – 16 יום לכל סידרה, סה"כ 64 יום בשנה.
  • אם עובדת 6 ימים – 20 יום כל סידרה, סה"כ 80 יום.
  • עובדת רשאית להיעדר עד 12 יום בשנה, על חשבון ימי מחלה, בגין טיפולי פוריות שהיא עוברת.

זכויותייך במהלך ההריון:

פיטורין

אסור לפטר אישה בהריון, אלא אם התקבל לכך היתר ממשרד העבודה והרווחה.

הרעת תנאי עבודה

אסור להרע את תנאי העבודה של האישה ההרה, אלא אם התקבל לכך היתר ממשרד העבודה והרווחה. (הרעה = פגיעה בהיקף המשרה, הוספת שעות עבודה, הפחתת שכר ועוד).

שעות בדיקות

לכל עובדת בהריון מגיע 40 שעות בדיקות על חשבון העבודה, בתנאי שהיא עובדת במשרה מלאה.

עובדת במשרה חלקית תהיה זכאית ל- 20 שעות בדיקות במהלך הריונה. על העובדת להביא אישור מהמעבדה/רופא על הבדיקה.

שעות נוספות

אין להעסיק אישה בהריון בשעות נוספות מהחודש החמישי ואילך, אלא אם הסכימה לכך בכתב ויש על כך אישור רפואי.

שמירת הריון

שמירת הריון זו תקופה של מעל 30 ימי מחה ברצף. ביטוח לאומי משלם עבור התקופה לאחר ניצול כל ימי המחלה. אסור לפטר אישה בשמירת הריון.

הודעה למעביד

יש להודיע למעביד על ההיריון, עד החודש החמישי להיריון.

זכויותייך במהלך חופשת הלידה:

אורך החופשה

לעובדת שעבדה 12 חודשים ומעלה, חופשת הלידה היא 26 שבועות מיום הלידה. מהן - 14 שבועות בתשלום, ו 12- שבועות שלא בתשלום. (במידה ועבדה פחות מ 12- חודשים, אורכה של חופשת הלידה 14 שבועות).

אישה רשאית לצאת לחופשת לידה 7 שבועות לפני יום הלידה המשוער. בלידת תאומים יכולה האישה להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים.

חופשת לידה לגבר

זוג המעונין שהגבר יצא לחופשת לידה יכול לעשות זאת בצורה הבאה: הגבר יכול לצאת לחופשת לידה לאחר שהיולדת הייתה בחופשה 7 שבועות ראשונים לפחות ובתנאי שהודיע על כך מראש למקום עבודתו והתקבלה הסכמתה של האישה לכך.

עבודה בחופשת לידה - אסור להעסיק עובדת בחופשת לידה בשום אופן.

איסור פיטורין

אסור לפטר אישה בחופשת לידה.

שמירת זכויות התלויות בותק - תקופת חופשת הלידה נחשבת תקופת עבודה לעניין ותק, דמי הבראה ויתר הזכויות. כולל תקופות החופשה בתשלום ושאינה בתשלום.

תשלום עבור החופשה

ביטוח לאומי משלם מספר תשלומים :  מענק אשפוז, מענק לידה ודמי לידה שמפורטים למטה.

פיטורין

אין לפטר אישה שחזרה מחופשת לידה אלא יש להעסיקה במשך 60 יום. אם ברצונו של המעביד לפטרה  עליו לתת הודעה מוקדמת, בהתאם לוותק שלה במקום העבודה, רק החל מהיום ה-61 לחזרתה לעבודה.

שעת הנקה

לאישה מגיעה שעת הנקה, בכל יום, על חשבון שעות העובדה, לאחר חזרתה מחופשת לידה, בתנאי שהיא עובדת משרה מלאה. הטבה זו ניתנת עד 4 חודשים מתום חופשת הלידה.

התפטרות

אישה המתפטרת במהלך 9 חודשים מיום הלידה לצורך טיפול בילד ומודיעה על כך בכתב למעביד, ההתפטרות תיחשב כפיטורין והיא תהיה זכאית לקבל פיצויי פיטורין.

תשלומים במסגרת ביטוח אמהות:

מענק אשפוז

תשלום המוסד לביטוח לאומי עבור הוצאות האשפוז, אשר משולם לבית החולים או למוסד הרפואי בו אושפזה היולדת.

מענק לידה

תשלום מאת המוסד לביטוח לאומי לאישה שילדה. קבלת המענק מותנית בכך שהאישה ילדה בבית חולים או אושפזה בבית חולים מיד לאחר הלידה. גובה המענק תלוי במספר הילדים שנולדו.

דמי לידה

תשלום מאת המוסד לביטוח לאומי לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. אישה אשר עבדה 10 חודשים מתוך 14 חודשים או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שלפני הפסקת עבודתה (ושולם ביטוח לאומי עבור חודשים אלה) זכאית לדמי לידה עבור 14 שבועות. דמי לידה יהיו בגובה המשכורת שהייתה לאישה 3 חודשים לפני הלידה (מצרפים שלוש משכורות ומחלקים ב-90  וזה הסכום ליום שהיולדת תקבל עבור כל 14 השבועות). מדמי לידה מורידים מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות, כרגיל. דמי הלידה משולמים בתשלום אחד, באמצע חופשת הלידה.

דמי לידה לגבר

גבר אשר לקח חופשת לידה לאחר שחלפו 7 שבועות מהלידה, למשך 21 ימים לפחות, זכאי לקבל דמי לידה. קבלת דמי הלידה מותנים בכך שבני הזוג עומדים בתנאים לקבלת דמי לידה ובכך שהאב לא עבד בתקופה זו.